Gwarancja i naprawa

Serwisy, warunki i sposób realizacji gwarancji
Jeżeli zakupiony towar jest wadliwy możesz zgłosić się do serwisu gwaranta i skorzystać z gwarancji, o ile została ona udzielona. W warunkach gwarancji znajdziesz wszystkie potrzebne informacje. Sprawdź w nich jakie masz uprawnienia oraz jakie obowiązki spoczywają na gwarancie. Zweryfikuj też, jaki jest zakres czasowy i terytorialny udzielonej gwarancji.
Specjalnie dla Ciebie przygotowaliśmy poniżej tabelę z wykazem gwarantów, prowadzonych przez nich serwisów oraz warunkami gwarancji. Sprawdź w niej czy produkt, który kupiłeś lub zamierzasz kupić jest objęty gwarancją i w jaki sposób możesz zrealizować swoje uprawnienia.
Jeżeli wykonujesz uprawnienia wynikające z gwarancji, powinieneś dostarczyć rzecz na koszt gwaranta do miejsca wskazanego w gwarancji lub do miejsca, w którym rzecz została Ci wydana przy udzieleniu gwarancji chyba, że z okoliczności wynika, iż wada powinna być usunięta w miejscu, w którym rzecz znajdowała się w chwili ujawnienia wady. Gwarant jest obowiązany wykonać swoje obowiązki w terminie określonym w treści oświadczenia gwarancyjnego, a gdy go nie określono ? niezwłocznie, ale nie później niż w terminie czternastu dni, licząc od dnia dostarczenia rzeczy przez uprawnionego z gwarancji, oraz dostarczyć mu rzecz na swój koszt do miejsca wskazanego w zdaniu poprzednim. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy w czasie od wydania jej gwarantowi do jej odebrania przez uprawnionego z gwarancji ponosi gwarant.
Masz niepodbitą kartę gwarancyjną?
Skontaktuj się z naszym Działem Reklamacji, doślemy do Ciebie naklejki z pieczątką naszej firmy.
Pamiętaj, że gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza Twoich uprawnień wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. Jeżeli chcesz zgłosić reklamację towaru do naszego sklepu, sprawdź: